Κιτρίνης

Μια άλλη ζωή...
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

Soul Seek τι κάνεις???καιρό έχουμε να σε δούμε!!! :x :x

Τις πληροφορίες αυτες που μεταφέρουμε εδώ τις έχουμε απλά διαβασμένες απο βιβλία που αναφέρουν ότι κάποιοι κρύσταλλοι μπορούν να καθαριστούν μόνοι τους!!! @};- @};-

Είναι πάντως γεγονός πως είτε για καθαρισμό, είτε για φόρτιση εγώ προσωπικά κάνω Ρέικι σε όλους μου τους κρυστάλλους ανεξαιρέτως!!δεν θα άφηνα ομολογουμένως τον Κιτρίνη απ'έξω!!! @};-
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
SoulSeek
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: 23 Μαρ 2008 02:45
Τοποθεσία: Υφαντόκοσμος

Δημοσίευση από SoulSeek »

Êáëü åßíáé íá áíáöÝñåôå êáé ôá âéâëßá áõôÜ üôáí ðáñáèÝôåôå áõôÝò ôéò áðüøåéò, ãéá íá áîéïëïãïýìå ðáñÜëëçëá êáé ôá ßäéá ôá âéâëßá (êáé íá îÝñïõìå íá ðñïöõëáóóüìáóôå). ¸÷ù ðáñáôçñÞóåé üôé äßíïíôáé ðïëëÜ óôïé÷åßá óôï öüñïõì ÷ùñßò ðáñÜèåóç ðçãþí, êé áõôü åßíáé Üäéêï ôüóï ãéá ôïõò "äçìéïõñãïýò" üóï êáé ãéá ôïõò "áðïäÝêôåò" áõôþí ôùí óôïé÷åßùí. :wink:
ÓéãÜ ìçí êÜôóù íá óêÜóù...
[ÄáëÜé ËÜìá]
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

Καλό είναι να αναφέρετε και τα βιβλία αυτά όταν παραθέτετε αυτές τις απόψεις, για να αξιολογούμε παράλληλα και τα ίδια τα βιβλία (και να ξέρουμε να προφυλασσόμαστε).
Προσωπικά πάντα το φροντίζω για την αναφορά των πηγών όχι για λόγους προφύλαξης, αλλά γιατί η πνευματική ιδιοκτησία όταν αναρτάται ως έχει μέσα στο χώρο του internet πρέπει να ακολουθεί η πηγή, αλλιώς θεωρείται κλοπή!!! ;)
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

(και να ξέρουμε να προφυλασσόμαστε).
Με αφορμή το παραπάνω πόστ του/της Soul Seek, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα!!τα βιβλία των οποίων αποσπάσματα παραθέτω, είναι τα πιο διαδεδομένα και πιο έγκυρα που έχουν πέσει στα χέρια μου, συγκριτικά με πολλά άλλα που έχω διαβάσει κατά καιρούς!! @};-

αυτός είναι και ο λόγος που έχω επιλέξει να αντιγράφω αποσπάσματα αυτούσια, καθώς το ιδανικότερο θα ήταν να παραθέταμε τις προσωπικές μας απόψεις και εμπειρίες αποκλειστικά, κάτι όμως που είναι δύσκολο γιατί η γκάμα των κρυστάλλων είναι μεγάλη και γιατί καμία συγκεκριμένη συνταγή ιδιοτήτων ή τρόπων χρήσης και καθαρισμού δεν είναι απόλυτη!!επέλεξα λοιπόν σαν σκελετό και βάση να τοποθετήσω εδώ κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι νόμος σε καμία περίπτωση!!ο προσωπικός πειραματισμός με το βασίλειο των κρυστάλλων και η δική μας εξελιχτική πορεία είναι δύο στοιχεία που καθορίζουν σαφέστατα το τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με αυτά τα "πλάσματα" και εκεί δεν υπάρχει "πρέπει" και "μη"!! @};- @};-

οι κρύσταλλοι, στην περίπτωση του αν τελικά υπάρχει προστασία ή όχι σε κάποια πεδία πειραματισμού μας, δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν την οποιαδήποτε "βλάβη"!!! @};- @};- @};- η ευθύνη για τη χρήση τους είναι καθαρά και αποκλειστικά δική μας, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλων των ειδών τις πνευματικές ενασχολήσεις.
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
SoulSeek
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: 23 Μαρ 2008 02:45
Τοποθεσία: Υφαντόκοσμος

Δημοσίευση από SoulSeek »

ANGELS ON EARTH έγραψε:ïé êñýóôáëëïé, óôçí ðåñßðôùóç ôïõ áí ôåëéêÜ õðÜñ÷åé ðñïóôáóßá Þ ü÷é óå êÜðïéá ðåäßá ðåéñáìáôéóìïý ìáò, äåí åßíáé äõíáôüí íá ðñïêáëÝóïõí ôçí ïðïéáäÞðïôå "âëÜâç"!!!
Ìçí ðáßñíåéò êáé üñêï ãé' áõôü...
"ÂëÜâç" ìå ôçí Ýííïéá ôçò óùìáôéêÞò ðÜèçóçò ìðïñåß íá ìçí ðñïêáëïýí, áëëÜ ïé ëÜèïò êñýóôáëëïé óôá ëÜèïò óçìåßá ìðïñïýí íá ðñïêáëÝóïõí áñêåôÞ áíéóïññïðßá. ¼ðùò Üëëùóôå êáé ïé êñýóôáëëïé ðïõ áãïñÜæïõìå êáé ÷ñçóéìïðïéïýìå ÷ùñßò íá ôïõò Ý÷ïõìå êáèáñßóåé ðñþôá.
ÓéãÜ ìçí êÜôóù íá óêÜóù...
[ÄáëÜé ËÜìá]
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

αλλά οι λάθος κρύσταλλοι στα λάθος σημεία μπορούν να προκαλέσουν αρκετή ανισορροπία
Η έννοια της ανισορροπίας είναι λίγο λεπτή!! @};-

Κατά τη γνώμη μου η ανισορροπία σε έναν άνθρωπο δεν μπορεί να προκληθεί απο έναν κρύσταλλο, τοποθετημένο σε "λάθος" σημείο του σώματος. Η ανισορροπία ενυπάρχει μέσα σε κάποιον και ίσως ένας κρύσταλλος τη βγάλει προς τα έξω, αλλά ένας εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να προκαλεί απο μόνος του δυσαρμονία χωρίς να υπάρχει κάτι αντίστοιχο εσωτερικά!! @};-

Παρόλα αυτά κατανοώ την έννοια της διασάλευσης και της δυσαρμονίας που προκαλέιται απο θεραπευτές, δασκάλους ή αναγνώσματα που δίνουν ασαφείς πληροφορίες.Αναφέρομαι ξανά σε αυτό που είπα και πιο πριν, ότι δηλαδή εμείς είμαστε υπέυθυνοι για τις επιλογές μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό!!το να χρησιμοποιήσω έναν κρύσταλλο με έλλειψη σεβασμού στη δύναμή του και στο φως στο οποίο οφείλω όλους να τους ενεργοποιώ για να δουλέυουν, το να πάω σε έναν δάσκαλο ή έναν θεραπευτή και να αφεθώ να με αγγίξει χωρίς να δώσω σημασία στις ανακρίβειες και τις ασυναρτησίες που μπορεί να λέει κατα τη διάρκεια της συνεδρίας, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού και ανάληψης ευθυνών του ίδιου μου του εαυτού!!’ρα δεν θα μπορούσα να θεωρήσω υπέυθυνο κανέναν πέρα απο μένα, πολύ περισσότερο έναν κρύσταλλο!! @};- @};- γιαυτό και η εργασία τόσο με κρυστάλλους όσο και με άλλες πνευματικές ενασχολήσεις προϋποθέτει σεβασμό σε εμάς και υπευθυνότητα στις επιλογές που κάνουμε!!και αυτό είναι κάτι που κατακτιέται στην πορεία!! @};- @};- σκέψεις @};-
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
margaritarenia
Δημοσιεύσεις: 15284
Εγγραφή: 04 Μάιος 2007 04:02

Δημοσίευση από margaritarenia »

Δωρουλα μου >:d< >:d< >:d< @};-
Απόφαση να μην επιτρέψω σε κανεναν να με εκπλήξει. Ο μονος που εχει αυτο το δικαίωμα είναι ο Εαυτος μου και ο Θεος μεσα μου :romance-heartbeating:
https://m.youtube.com/watch?v=3YDz-ftqr1g#dialog
Άβαταρ μέλους
ksan8oula
Δημοσιεύσεις: 2667
Εγγραφή: 15 Νοέμ 2008 06:54
Τοποθεσία: Κρητη

Δημοσίευση από ksan8oula »

:-?
Κανείς δεν θα σου απαντήσει τι είναι αλήθεια, γιατί αυτό που θα σου πει είναι μόνο η δικιά του!Βάσω Νικολοπούλου
Άβαταρ μέλους
Vasoula
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 87223
Εγγραφή: 23 Απρ 2007 23:47
Τοποθεσία: Σείριος

Δημοσίευση από Vasoula »

Κατά τη γνώμη μου η ανισορροπία σε έναν άνθρωπο δεν μπορεί να προκληθεί απο έναν κρύσταλλο, τοποθετημένο σε "λάθος" σημείο του σώματος
Συμφωνω απόλυτα με το παραπάνω!

Αν ήταν τόσο απλό να προκληθεί από έναν κρύσταλλο ανισορροπία, Γιώργο, θα ήταν τόσο απλό επίσης να έρθει με έναν κρύσταλλο η ισορροπία...

Και μεταξύ μας, εντελώς ειλικρινά, ξέρουμε και οι δύο, ότι αυτό δεν γίνεται, μακάρι να μπεις σε ένα νταμάρι με κρυστάλλους!

Η ανισορροπία υπάρχει ήδη και είτε με τον κρύσταλλο, είτε χωρίς αυτόν θα εκδηλωθεί...΄Ασε που στους περισσότερους ανθρώπους είναι ήδη εκδηλωμένη, απλά η κατανόηση αργεί να έρθει στην συνείδηση...

:x
H Aγάπη μου για εσάς έχει χρώμα Λευκό

Εικόνα
____________________________________________
Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
SoulSeek
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: 23 Μαρ 2008 02:45
Τοποθεσία: Υφαντόκοσμος

Δημοσίευση από SoulSeek »

¸÷ù ìéá åëáöñþò äéáöïñåôéêÞ ãíþìç, ç ïðïßá åíôïðßæåôáé óôï ãåãïíüò üôé ïé êñýóôáëëïé Ý÷ïõí êÜðïéåò óõãêåêñéìÝíåò äïíÞóåéò, ðïéüôçôåò êáé (ùò åê ôïýôïõ) éäéüôçôåò, äéáöïñåôéêÝò áðü êñýóôáëëï óå êñýóôáëëï.
Óáöþò êáé ç üðïéá áíéóïññïðßá âñßóêåôáé ìÝóá ìáò, åßôå óå ëáíèÜíïõóá ìïñöÞ åßôå êáé óå ðëÞñç åêäÞëùóç. ÁëëÜ åöüóïí ìéëÜìå ãéá ïñõêôÜ ìå äéáöïñåôéêÝò éäéüôçôåò, åßíáé ëïãéêü ðùò äåí áíôéìåôùðßæïõí üëá ìå ôïí ßäéï ôñüðï ôçí ßäéá áíéóïññïðßá. ¢ëëïé êñýóôáëëïé ìðïñåß íá ôçí ðåñéïñßóïõí, åíþ Üëëïé ìðïñåß íá ôç ìåãåíèýíïõí.
Óå êÜèå ðåñßðôùóç áõôÞ ç äéáäéêáóßá ãßíåôáé ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ èåñáðåõüìåíïõ - óõíåéäçôÞ Þ áóõíåßäçôç - áëëÜ áðü 'êåé êáé ðÝñá õðÜñ÷åé ëüãïò ðïõ ç êñõóôáëëïèåñáðåßá óðïõäÜæåôáé (äéÜ âßïõ èá ôïëìïýóá íá ðù) êáé äåí åßíáé áðëþò ìéá ðáíÜêåéá ãåíéêÞò ÷ñÞóçò.
Áí ìðïñïýóåò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò ïðïéïíäÞðïôå êñýóôáëëï óå ïðïéïäÞðïôå óçìåßï ãéá ïðïéáäÞðïôå ðåñßðôùóç, ôüôå ðñáãìáôéêÜ äåí èá õðÞñ÷å ëüãïò íá äéá÷ùñßæïõìå ôïõò êñõóôÜëëïõò Þ íá áíáäåéêíýïõìå ôéò äéáöïñåôéêÝò ðïéüôçôÝò ôïõò, Ýôóé äåí åßíáé?

ÂÝâáéá, ßóùò êÜíïõìå áõôÞ ôç óõæÞôçóç óå ëÜèïò ôüðéê, ãéáôß ï êéôñßíçò åßíáé üíôùò Ýíáò êñýóôáëëïò ðïõ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êÜèå óçìåßï êáé ó÷åäüí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, ìéáò êáé ï ñüëïò ôïõ åßíáé êáèáñéóôéêüò. :-D
ÓéãÜ ìçí êÜôóù íá óêÜóù...
[ÄáëÜé ËÜìá]
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

αλλά από 'κει και πέρα υπάρχει λόγος που η κρυσταλλοθεραπεία σπουδάζεται (διά βίου θα τολμούσα να πω) και δεν είναι απλώς μια πανάκεια γενικής χρήσης.
Αν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις οποιονδήποτε κρύσταλλο σε οποιοδήποτε σημείο για οποιαδήποτε περίπτωση, τότε πραγματικά δεν θα υπήρχε λόγος να διαχωρίζουμε τους κρυστάλλους ή να αναδεικνύουμε τις διαφορετικές ποιότητές τους, έτσι δεν είναι?
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου!!οποιοσδήποτε θελήσει να κάνει κρυσταλλοθεραπεία σε άλλους οφείλει να μπει στη διαδικασία να "σπουδάσει" το αντικείμενο δια βίου όπως λες και εσύ!! @};- είναι διαδρομή ζωής έτσι και αλλιώς η προσφορά στους άλλους γιατί πρώτα οφείλει να περάσει απο την εξιχνίαση του δικού μας εαυτού @};-
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
Vasoula
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 87223
Εγγραφή: 23 Απρ 2007 23:47
Τοποθεσία: Σείριος

Δημοσίευση από Vasoula »

αλλά από 'κει και πέρα υπάρχει λόγος που η κρυσταλλοθεραπεία σπουδάζεται (διά βίου θα τολμούσα να πω) και δεν είναι απλώς μια πανάκεια γενικής χρήσης.

ω ναι συμφωνώ μαζί σου Γιώργο! :x

τα πάντα που αφορουν στα ψυχικά πεδία των ανθρώπων χρειάζονται γνώση και σεβασμό όταν τα προσεγγίζεις θεραπευτικά...
Έχω μια ελαφρώς διαφορετική γνώμη
Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορετική άποψη, όσον αφορά στην γνώση και την εμπειρία, καθώς και την νοημοσύνη που χρειάζεται να έχει κανείς κατά την εσωτερική θεραπευτική, που εφαρμόζει σε άλλους...

΄Ομως εγώ με εμένα έκανα ότι πειραματισμούς μπορεις να φανταστείς...Αλλά με τον εαυτό μου και μόνο! Από εκεί έχω εμπειρία που δεν μπορώ να αγνοήσω και αφορά τον δρόμο μου και μόνο. Η γνώση μου μαζί τους είναι καθαρά προσωπική και βιωματική και δεν μπορώ να την αμφισβητήσω, όσο και αν δεν έχω σπουδάσει τους κρυστάλλους...Τους έχω βιώσει με την ψυχή μου... :x :x

Ουδέποτε θα τολμούσα να κάνω κρυσταλοθεραπεία σε άλλον όμως! :oops:

Γι' αυτό υπάρχουν οι καταρτισμένοι θεραπευτές άλλωστε... :x
H Aγάπη μου για εσάς έχει χρώμα Λευκό

Εικόνα
____________________________________________
Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
Δωρουλα
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 32004
Εγγραφή: 27 Απρ 2007 04:23
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσίευση από Δωρουλα »

΄Ομως εγώ με εμένα έκανα ότι πειραματισμούς μπορεις να φανταστείς...Αλλά με τον εαυτό μου και μόνο! Από εκεί έχω εμπειρία που δεν μπορώ να αγνοήσω και αφορά τον δρόμο μου και μόνο. Η γνώση μου μαζί τους είναι καθαρά προσωπική και βιωματική και δεν μπορώ να την αμφισβητήσω, όσο και αν δεν έχω σπουδάσει τους κρυστάλλους...Τους έχω βιώσει με την ψυχή μου...

Ουδέποτε θα τολμούσα να κάνω κρυσταλοθεραπεία σε άλλον όμως!

Γι' αυτό υπάρχουν οι καταρτισμένοι θεραπευτές άλλωστε...
Μια απο τα ίδια!! :x :x :x
Η πληγωμένη καρδιά μπορεί να Ερωτευθεί
Η προστατευμένη καρδιά δεν μπορεί


Πολέμα και Οραματίσου.

Εικόνα

Reiki Center - Ρεικι
Άβαταρ μέλους
VasilisM
Δημοσιεύσεις: 8049
Εγγραφή: 27 Φεβ 2009 02:55
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Δημοσίευση από VasilisM »

Μπορείς όμως να προτείνεις σε κάποιο φίλο έναν κρύσταλλο, από τον οποίο έχεις δει αποτελέσματα..
Πολέμα και Οραματίσου
Άβαταρ μέλους
Vasoula
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 87223
Εγγραφή: 23 Απρ 2007 23:47
Τοποθεσία: Σείριος

Δημοσίευση από Vasoula »

Βασίλη μου, αν ρωτάς εμένα θα σου πω το εξής...

Για να εργαστεί κάποιος άνθρωπος με τους κρυστάλλους, χρειάζεται να έχει αναπτυγμένη την εμπιστοσύνη στον Έαυτό του...
Να μπορεί να "επικοινωνεί" με τον εσωτερικό του κόσμο και να αφήνεται στην ενέργεια...

Σ' εναν τέτοιο άνθρωπο, φυσικά και μπορώ να προτείνω κάτι, που εγώ νιώθω (και όχι γνωρίζω) ότι θα τον βοηθούσε στην παραπέρα διεύρυνσή του προς τα μέσα...

Το σίγουρο είναι, πως όταν κάποιος ξεκινά να εργάζεται με τον εαυτό του και θέλει να εντάξει και κάποιον κρύσταλλο σ' αυτήν την εργασία, μέχρι να βρει τον τρόπο που θα επικοινωνήσει βαθύτερα, μέχρι να εμπιστευθεί τον εσωτερικό του δάσκαλο, το καλύτερο έχω διαπιστώσει πως είναι, να εμπιστεύεται κάποιον με βαθιά εμπειρία στους κρυστάλλους, που θα τον οδηγήσει εκ του ασφαλούς...

Αυτό που θα ήθελα να μην αγνοηθεί πάντως, είναι ότι η εργασία με τους κρυστάλλους δεν αντικαθιστά την εργασία με τον εαυτό μας...

Η θεραπευτική τους ιδιότητα τότε μόνο έχει αξία, όταν κατανοηθεί βαθύτερα η θεραπεία των εσωτερικών πεδίων μας και εργαστούμε με τις "πληγές" μας κοινώς με τα μπλοκαρίσματά μας...Οι κρύσταλλοι μπορούν να μας ενισχυσουν σ' αυτήν την εργασία, αλλά όχι ερήμην μας!

@};-
H Aγάπη μου για εσάς έχει χρώμα Λευκό

Εικόνα
____________________________________________
Reiki Center - Ρεικι

Επιστροφή στο “ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ”